O Budżecie Obywatelskim

W tym roku konstantynowianie złożyli 35 wniosków – 18 papierowych i 17 elektronicznych.  Po zakończeniu naboru wniosków 30 dni trwała weryfikacja i ich ocena formalna. Specjalny zespół przeglądał dokumenty i dokonał fachowej wyceny zgłoszonych zadań. 28 projektów przyjęto do dalszego procedowania, 7 zostało odrzuconych.

Odrzucone wnioski:

  1. Rowery miejskie (Wnioskodawca nie dostarczył listy poparcia i akceptacji właściciela terenu);
  2. Uruchomienie nocnego autobusu N9 w dni robocze (Wnioskodawca nie dostarczył listy poparcia i akceptacji właściciela terenu);
  3. Oświetlenie ulicy Uprawnej (Wnioskodawca nie dostarczył listy poparcia i akceptacji właściciela terenu);
  4. Po prostu łączy nas TV Konstantynów (Wnioskodawca nie przedstawił akceptacji właściciela terenu, wątpliwości Zespołu budził brak informacji o kosztach obsługi zakupionego sprzętu, potrzebnych zgodach,  uprawnieniach i kwalifikacjach oraz możliwościach kontynuacji projektu, także to czy projekt wpisuje się w katalog zadań własnych gminy Konstantynów Łódzki.  Obecni mieli wątpliwości odnośnie zasadności i możliwości organizacyjnych dot. realizacji projektu przez gminną jednostkę organizacyjną);
  5. KFC (Kanzas Food Court) - (Wnioskodawca nie przedstawił akceptacji właściciela terenu, wątpliwości Zespołu budziło usytuowanie proponowanej infrastruktury, negatywną opinię wydał Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, projekt nie uwzględnia kosztów obsługi i utrzymania nowo powstałej instalacji);
  6. Lepiej zapobiegać niż leczyć – Szkolenia z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzone przez Fizjo Corps (Projekt nie spełnia zapisów Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, wskazana przez Wnioskodawcę jednostka i miejsce realizacji przedsięwzięcia należą do prywatnego przedsiębiorcy);
  7. Uruchomienie świetlicy – poczekalni dla rodziców i zawodników uczęszczających na zajęcia sportowe na obiekcie w Konstantynowie pl. Wolności 60 (Projekt nie wpisuje się w katalog zadań własnych gminy Konstantynów Łódzki. Ogólny kosztorys nie pozwala na stwierdzenie zasadności projektu, także działania przewidziane w projekcie zadania poddają w wątpliwość zasadność i możliwości organizacyjne realizacji projektu przez gminną jednostkę organizacyjną).
  8. Mieszkańcy miasta zostali zapoznani z propozycjami projektów i ich wstępną listą. Teraz czas na rozpatrzenie ewentualnych odwołań w zakresie odrzuconych wniosków i w końcu po rozpatrzeniu odwołań zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania.

Głosowanie mieszkańców miasta potrwa 14 dni i odbędzie się na przełomie października i listopada. Każdy będzie mógł oddać po jednym głosie na dwa różne projekty.

Zgłoszone w tym roku projekty są bardzo różnorodne. Dotyczą zarówno wydarzeń artystycznych, festiwalowych, sportowych, rekreacyjnych, jak i promocyjnych. Są propozycje zadań infrastrukturalnych, poświęconych bezpieczeństwu, badaniom profilaktycznym, czy na przykład promocji zdrowego stylu życia. Tak jak w poprzednich latach są też wnioski o doposażenie wskazanych miejsc, zakup konkretnego sprzętu lub montaż określonych urządzeń.

W tegorocznej edycji pula środków przeznaczona na realizację zadań to 400 000 zł. Projekt do Budżetu Obywatelskiego mógł złożyć każdy mieszkaniec Konstantynowa. Co ważne, szacunkowy koszt zgłoszonego zadania nie powinien być wyższy niż ⅙ kwoty całego budżetu obywatelskiego. Składany projekt musiał uzyskać poparcie co najmniej 10 osób. Konieczna była również akceptacja osoby upoważnionej do dysponowania terenem lub zgoda gminy Konstantynów Łódzki.

Procedura opracowania i wdrożenia Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego, obejmuje 9 etapów, które określa uchwała nr X/98/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, którą można pobrać pod wskazanym adresem

Wstępna lista  projektów również jest opublikowana na stronie budzet.konstantynow.pl, można ją pobrać pod linkiem

Udostępnij ten artykuł